Osie­dle Pogodno powstaje zale­d­wie 20 min. jazdy od Gdań­ska. Jest to ide­alna loka­li­za­cja dla żyją­cych aktyw­nie mło­dych ludzi oraz rodzi­ców z dziećmi.

Miesz­ka­nia są bez­czyn­szowe i dostępne w pro­gra­mie kre­dy­to­wym MDM, a ich powierzch­nia wynosi od 44,5 do 70,9 m2. Miesz­ka­nia zapro­jek­to­wano z myślą o funk­cjo­nal­nym roz­kła­dzie pomiesz­czeń oraz wygo­dzie mieszkańców.

Wybierz rodzinną prze­strzeń z ogro­dem lub prze­stronne miesz­ka­nie z antresolą.

Pruszcz Gdań­ski i Rokit­nica stwa­rzają dziś dosko­nałe warunki do miesz­ka­nia, wypo­czynku i rekre­acji, a pod­miej­ska loka­li­za­cja Osie­dla Pogodno zapew­nia ciszę i spokój.

 

»Sprawdź okolicę Osiedla Pogodno

sgzn1

 

Pogodno_Zamieszkaj-na-Swoim